Moja Oferta 0

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)


I. Postanowienia ogólne.


1. Dowolny użytkownik kontaktując się z COMP SA przy pomocy narzędzi elektronicznych, korzystając ze stron internetowych oraz wypełniając formularze kontaktowe na dowolnej stronie internetowej należącej do COMP SA z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, przekazuje swoje dane osobowe, a COMP SA staje się Administratorem tych danych osobowych, w tym danych zamieszczonych w formularzu.


2. Dane osobowe wymagające zgodnie z RODO udzielenia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, nie będą przetwarzane, jeżeli nie wyrażą Państwo ww. zgody.


II. Zakres przetwarzania danych osobowych.


3. Po przekazaniu przez Państwa i – gdy jest to konieczne - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, m.in. objętych formularzem tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefon, w zakresie nawiązania kontaktów handlowych i otrzymywania ofert handlowych, COMP SA staje się Administratorem tych danych i zapewnia ochronę zgodnie z przepisami RODO.


4. W celu szerszego korzystania z usług informacyjnych COMP SA, opisanych w pkt. a, b poniżej, niezbędne jest wyrażenie zgody na:


a. przesyłanie, przekazywanie informacji handlowo-marketingowych przez COMP SA i jej partnerów biznesowych w dowolnej formie wskazanej podczas pierwszego przetwarzania lub rejestracji danych,


b. dalsze przekazywanie przez COMP SA danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 4a niniejszych Zasad.


5. Niezależnie od postanowień niniejszych Zasad, szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://novitus.pl. Akceptacja niniejszych Zasad oznacza, że zapoznałeś się i akceptujesz tę Politykę Prywatności.


III. Zasady przetwarzania danych osobowych.


6. Dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do partnerów biznesowych COMP SA, określonych na stronie https://www.novitus.pl/pl/nasi-partnerzy.html, w celu uzyskania specjalnej oferty.


7. Dane będą przechowywane przez okres wzajemnej aktywności handlowej oraz do końca roku kalendarzowego, w czasie którego upłyną 3 lata liczone od dnia odnotowania Pana(i) ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych organizowanych online lub offline. W przypadkach dokonywania zakupów w COMP S.A. bądź wykonywania przez nas usług na rzecz Pan(i), dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia należności głównej określony w przepisach prawa cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego dla przechowywania faktur, a więc 5 lat licząc od końca roku w którym powstało zobowiązanie podatkowe. Podstawą prawną do tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Zapis ten nie ogranicza Pani/a praw określonych w pkt.8.


8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:


a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,


b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana(i) zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana(i) dane, może Pan(i) żądać, abyśmy je usunęli), w przypadku:


– stwierdzenia, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,


– cofnięcia zgody, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,


– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,


– stwierdzenia, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,


– stwierdzenia , że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania

się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,


– stwierdzenia, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Po otrzymaniu żądania usunięcia danych Administrator sprawdza,


- czy zachodzi jedna z przesłanek uprawniających podmiot danych do żądania usunięcia danych, określonych w art. 17 ust. 1 bądź przesłanek uniemożliwiających usunięcie – określonych w art. 17 ust.3 RODO


- W przypadku gdy zaistnieje choćby jedna z przesłanek pozytywnych określonych w art. 17 ust.1 RODO i nie zaistnieje choćby jedna z przesłanek negatywnych określonych w art., 17 ust.3 Administrator oceni czy żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne Administrator ocenia czy żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.


- Jeżeli żądanie jest uprawnione - Administrator informuje wnioskodawcę o spełnieniu żądania i usuwa kwestionowane dane. - W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator, może:


a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działa, albo


b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


W przypadku opłaty, Administrator wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty, wskazując jej wysokość, termin wniesienia oraz nr rachunku bankowego do jej uiszczenia. Opłata ustalana jest na zasadach określonych w art. 12 ust. 5 RODO.d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan(i) żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem(nią) działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),


e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan(i) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan(i) wskazać nam Pan(i) szczególną sytuację, która Pana(i) zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana(i) dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana(i) praw lub też, że Pana(i) dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),


f. prawo do przenoszenia danych (ma Pan(i) prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan(i) nam dostarczył. Może nam Pan(i) zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),


g. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan(i), że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan(i) złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).


9. W celu wykonania swoich uprawnień prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail: rodo@novitus.pl.


IV. Oświadczenia.

Podczas korzystania z narzędzi elektronicznych, stron internetowych i wprowadzania do formularzy danych osobowych, odpowiednio do rodzaju operacji, które Pan(i) wykonuje, wymagane będzie złożenie oświadczeń woli wg poniższych klauzul:


1. Akceptuję Zasady i Politykę Prywatności

pole TAK / NIE


2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych określonych w formularzu kontaktowym zgodnie z powyższymi Zasadami w zakresie:


a. nawiązania kontaktów handlowych, otrzymywania ofert handlowych

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody


b. otrzymywania informacji handlowo-marketingowych przez COMP SA i jej partnerów biznesowych

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody


c. dalszego przekazywania przez COMP SA moich danych osobowych do przetwarzania tylko i wyłącznie w celu i w zakresie określonym w pkt. 2a i 2b


powyżej wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody


COMP S.A., 25 maja 2018 Polityka Prywatności i plików cookies oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych

Dzień dobry!


Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z wszelką komunikacją marketingową prowadzoną z naszą firmą oraz marką Novitus, przy pomocy następujących kanałów komunikacji:


1. W związku z korzystaniem ze stron internetowych działających samodzielnie lub jako subdomeny strony https://novitus.pl oraz w samym serwisie internetowym https://novitus.pl.


Strony internetowe objęte niniejszą Polityką Prywatności, to:


https://kasawwarsztacie.pl

https://novitus.pl

https://nano.novitus.pl

https://next.novitus.pl

https://sento.novitus.pl

https://soleo.novitus.pl

https://taxi-e.novitus.pl

https://gastrosfera.novitus.pl

https://online.novitus.pl

http://oprogramowanie.novitus.pl

https://kasawkantorze.pl

https://kasawwarsztacie.pl

https://extranet.novitus.pl

https://novitusfirendsclub.pl

https://one.novitus.pl

https://novicloud.pl/

https://hd.novitus.pl/

https://vega.novitus.pl/

https://www.novitusfriendsclub.pl/odnowienie-uprawnien/

https://www.kasawgastronomii.pl

https://billeterka.pl/ 


2. W związku z korzystaniem z wszelkich aktywnych formularzy kontaktowych dostępnych na wyżej wymienionych stronach.


3. W związku z subskrypcją newslettera, jeśli można jej dokonać na którejkolwiek z wyżej wymienionych stron internetowych.


W celu wykonania swoich praw wynikających z przepisów RODO lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, proszę skierować swoje żądanie lub pytanie pod adres e-mail rodo@novitus.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.


Dane osobowe.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS; 0000037706, kapitał zakładowy – 13.654.105,00 PLN, REGON: 012499190, NIP: 5220001694


Adres do korespondencji w zakresie dotyczącym urządzeń fiskalnych i systemów sprzedaży: Comp Spółka Akcyjna Oddział Centrum Technologii Sprzedaży z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.


Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).


Uprawnienia.

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych:


1) prawo dostępu do danych osobowych,


2) prawo do sprostowania danych osobowych,


3) prawo do usunięcia danych osobowych,


4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,


5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,


6) prawo do przenoszenia danych,


7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,


8) prawo do wyrażania i odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.


Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: rodo@novitus.pl


Dołożyliśmy wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy stosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, w szczególności Google Analytics,


2. Benhauer sp. z o.o.. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,


3. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,


4. Oktawave Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44a (Platinium 5), 02-672 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,


5. Rafhat Rafał Hatlaś, ul. Gorzkowska 3 lok. 12, 33-300 Nowy Sącz – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.


6. Investmag s.c., ul. Podlesie 3, 41-303 Dąbrowa Górnicza – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.


7. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem.


8. MATERNA Communications Sp. z o.o, ul. Wita Stwosza 28a, 02-661 Warszawa - w celu korzystania z systemu powiadamiania SMS, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do formularza kontaktowego.


9. CallPage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa – w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, jeżeli dobrowolnie podałeś swoje dane i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w tym celu w formularzu kontaktowym.


Twoje dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Pana / Pani danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).


Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Cele, czynności i podstawy przetwarzania


Newsletter.


Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.


Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Sales Manago (Benhauer) i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Benhauer sp. z o.o.. ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków.


Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.


W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.


Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.


Kontakt telefoniczny.

Przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy za pośrednictwem widgetu firmy Callpage oraz zapisując dane w formularzach kontaktowych na naszych stronach w sposób naturalny przekazujesz nam swój numer telefonu jako dane kontaktowe nadawcy. Administrator informuje, że rozmowy telefoniczne wykonywane na polecenie Użytkownika w związku ze skorzystaniem z funkcji widgetu Callpage „oddzwoń do mnie” mogą być nagrywane. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy, nie powinien korzystać z w/w usługi lub niezwłocznie zakończyć nawiązane połączenie telefoniczne.


Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.


Dane osobowe przetwarzane w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego lub w związku z zamówieniem prezentacji, będą przetwarzane do czasu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy lub do czasu przesłania prezentacji.


Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.


Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.


Zgoda na cookies.


Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu ustawień Twojej przeglądarki, gdzie możesz ustalić zasady zapisywania cookies na Twoim urządzeniu albo usunąć je w całości. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


Nasze strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania przez nasze strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) Optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


b) Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


c) utrzymania sesji użytkownika (jeśli wymagane jest wcześniej logowanie), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;


Na naszych stronach stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.


Użytkownicy naszych stron mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Stosowane przez nas pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika.


Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.


Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.


Marketing. Obecnie nie korzystamy z innych narzędzi marketingowych służących do profilowania użytkowników stron internetowych, takich jak Facebook Pixel, aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. Jeśli w przyszłości uruchomimy takie narzędzia, informacja o wprowadzonych zmianach zostanie dodana do niniejszej Polityki Prywatności. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. Zmieniając swoje ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z plików cookies w usługach Google AdWords, czy nie.


Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.


Logi serwera


Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.


Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.


Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Szczególne zasady dotyczące strony:

http://oprogramowanie.novitus.pl


Konto użytkownika


(dotyczy wyłącznie strony http://oprogramowanie.novitus.pl)


Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail, numer NIP oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.


Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja składanych zamówień oraz w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej, którą zawierasz na podstawie zasad sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.


Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu COMP S.A. i przechowywane na serwerze zapewnianym przez COMP S.A.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.


W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.


W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Zamówienia


(dotyczy wyłącznie strony http://oprogramowanie.novitus.pl)


Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.


Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu COMP S.A. i przechowywane na serwerze zapewnianym przez COMP S.A.


Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.


Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu SAP, administrowanego przez COMP S.A.

 Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.


Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.


W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Reklamacje


(dotyczy wyłącznie strony http://oprogramowanie.novitus.pl)


Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści zgłoszenia reklamacyjnego, które obejmuję imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.


Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej i przedawnienia roszczeń z niej wynikajacych. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statysty


Polityka Prywatności dla Serwisantów


Zasady przetwarzania danych osobowych serwisantów kas fiskalnych


Niniejszym informujemy, w wypełnieniu obowiązku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE" (dalej jako „RODO”), że każdy z autoryzowanych serwisantów urządzeń fiskalnych Novitus zarejestrowany jest w bazie serwisantów COMP S.A. Oddział Centrum Technologii Sprzedaży z siedzibą w Nowym Sączu, a firma COMP S.A. przetwarza jego dane w zakresie podstawowych danych serwisanta tj. imię i nazwisko, nr PESEL, fotografia w powiązaniu z danymi kontaktowymi e-mail oraz danymi firmy, na rzecz której serwisant pracuje. Dane aktualnie autoryzowanych serwisantów dostępne są do wglądu na indywidualnych kontach firm serwisowych na stronie


https://extranet.novitus.pl


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych


Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO). W ramach wykonywania obowiązków wynikających z Rozdziału 3 zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r, poz. 363). , COMP S.A. zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących. Przetwarzanie danych osobowych serwisantów urządzeń fiskalnych Novitus odbywa się w zakresie określonym w w/w przepisach i wg ustalonych wzorców. Baza serwisantów jest zabezpieczona z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu RODO.


3. Administrator danych osobowych


Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS; 0000037706, kapitał zakładowy – 13.654.105,00 PLN, REGON: 012499190, NIP: 5220001694. Adres do korespondencji w zakresie dotyczącym urządzeń fiskalnych i systemów sprzedaży: COMP SA Oddział Centrum Technologii Sprzedaży z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz. Adres e-miał: rodo@novitus.pl tel.: 18 4440720.


4. Okres przechowywania danych


Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z COMP SA w zakresie serwisu urządzeń fiskalnych i posiadanych przez serwisanta uprawnień. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli COMP SA uzna, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie można określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).


5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem


Jeżeli nie chce Pan/Pani dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób wskazany powyżej, prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@novitus.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować, a przyjęcie żądania będzie podlegać weryfikacji pod względem zgodności z przepisami szczególnymi. Wyżej wymieniony akt prawny uniemożliwia realizację części ogólnych uprawnień w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Złożenie takiego wniosku może się wiązać z cofnięciem obejmujących Pana / Panią uprawnień serwisowych


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  • prawo do żądania usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli) - jednakże wykonanie tego uprawnienia jest wyłączone przez przepis szczególny Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019r. w sprawie kas rejestrujących a tak że będzie skutkowało cofnięciem nadanych przez nas uprawnień serwisowych,

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie) jednakże wykonanie tego uprawnienia jest ograniczone przez przepis szczególny w postaci Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04. 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego6. W celu wykonania powyższych praw prosimy kierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@novitus.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować


7. Informacja o wymogu / dobrowolności podany danychPobierz Zasady przetwarzana danych osobowych serwisantów kas (PDF)

${product.name}
Porównaj produkty
${errorMessage}

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.